Oficjalny dystrybutor Pico Technology
 x 

0 produktów

advancedtriggering

Zaawansowane tryby wyzwalania przechwytywania sygnału pozwalają na przechwycenie stabilnego obrazu nawet bardzo złożonego przebiegu. Oscyloskopy wyposażone w takie funkcje idealnie nadają się do wykrywania trzasków, niezgodności czasowych, przepięć, chwilowych spadków lub obniżenia napięcia w obwodach analogowych jak i cyfrowych.

Dlaczego potrzebujesz zaawansowanych trybów synchronizacji?

 

Rysunek nr 1

Rysunek nr 1: Przebieg prostokątny.

Rysunek nr 2

Rysunek nr 2: Typowy ciąg pulsów różnej szerokości.

Rysunek nr 3

Rysunek nr 3: Widok kilku nałożonych na siebie przebiegów tego samego sygnału przechwyconych przy użyciu standardowego typu wyzwalania zboczem w trybie powtarzanym.

Większość użytkownik oscyloskopów zapewne jest zaznajomiona ze standardowym trybem wyzwalania pomiaru używanym w oscyloskopach. Jest to tzw. wyzwalanie zboczem i w większości prostych oscyloskopów tylko taki typ jest dostępny. Obwód wyzwalacza monitoruje amplitudę sygnału podawanego na wejście i czeka do momentu, aż napięcie przekroczy z dołu lub z góry ustawiony próg wyzwalania po czym wymusza przechwycenie sygnału przez oscyloskop i wyświetlenie przebiegu na wyświetlaczu. Ten tryb wyzwalania jest odpowiedni gdy mierzony sygnał zawiera pulsy które są do siebie podobne, tak jak to ma miejsce w czystym przebiegu sinusoidalnym lub prostokątnym.

 

Na Rysunku nr 1 próg wyzwalania oznaczony jest przez żółty diament. Próg ustawiony jest na 0.0 V w związku z czym oscyloskop zaczyna przechwytywanie sygnału w momencie gdy jego napięcie wzrośnie powyżej tego progu. Takie ustawienie pozwala uzyskać stabilny przebieg tylko jeśli sygnał zawiera identyczne pulsy w równych odstępach czasu.

 

Przebieg prostokątny przedstawiony na Rysunku nr 1 jest tylko jednym z wielu występujących obwodach elektronicznych. W większości sygnały są bardziej złożone jak np. ten przedstawiony na Rysunku nr 2.

 

W tym przebiegu składowe pulsy są różnej szerokości. Jeśli użyjemy prostego wyzwalania zboczem w trybie pojedynczego wyzwalania oscyloskop wyzwala pomiar gdy wykryje pierwsze narastające zbocze. W naszym przypadku oscyloskop wyzwolił pomiar na najkrótszym pulsie, jednak mógł zacząć przechwytywanie na każdym innym. Szukając w sygnale bardzo wąskiego pulsu który pojawia się raz na milion typowych pulsów będziemy bardzo szczęśliwi jeśli uda nam się go znaleźć drogą prób i błędów.

 

W trybie wyzwalania Automatycznym [Auto] lub Powtarzającym się  [Repeat] oscyloskop będzie przechwytywał sygnał kilka razy na sekundę. Rysunek nr 3 przedstawia kilka nałożonych na siebie przebiegów które można zobaczyć jeśli odświeżanie ekranu jest odpowiednio szybkie.

 

Te ogólne informacje pokazują, że jeśli ma zostać wychwycone jakieś rzadko występujące zdarzenie np. wąski puls znajdujący się w ciągu szerszych to potrzebny jest bardziej wydajny sposób wyzwalania przechwytywania badanego sygnału.

 

Jakie tryby wyzwalania pomiaru są dostępne?

W zależności od oscyloskopu USB PicoScope którym dysponujesz dostępnych jest 8 typów wyzwalania:

icon-edge-trig icon-window icon-pulse-trig
Zaawansowane wyzwalanie zboczem 
Advanced edge trigger
Zakresem
Window trigger
 Szerokością pulsu
Pulse width trigger
     
icon-interval-trig
Wyzwalanie interwałem
Interval trigge
ps5000 icon-window-dwell
Zakresem szerokości pulsu
Window pulse width trigger
     
icon-level-dropout
Spadkiem napięcia
Level dropout trigger
icon-window-dropout
Zakresem spadku napięcia
Window dropout trigger
icon-logic
Wyzwalanie warunkiem
Logic trigger

 

icon-edge-trig Zaawansowane wyzwalanie zboczem - Advanced edge trigger

fig4Rysunek 4: Wyzwalanie narastającym I opadającym zboczem – kilka nałożonych na siebie przechwyconych przebiegów.
Zaawansowane wyzwalanie zboczem umożliwia ustawienie standardowych warunków wyzwolenia na zboczu wznoszącym lub opadającym, oferuje również dodatkowy warunek zwany –“dual-edge triggering” – wyzwalanie na obu zboczach. Wyzwalanie na obu zboczach pozwala sprawdzić szerokości i napięcia dodatnich jak i ujemnych pulsów w tym samym czasie. Jest to użyteczne przy wykrywaniu szybkich problemów z zakłóceniami i jitterem.

Zaawansowane wyzwalanie zboczem zawiera również histerezę w celu zredukowania przypadkowego wyzwalania w zaszumionych sygnałach. Gdy histereza jest włączona – drugi próg napięcia wyzwalania jest wykorzystywany wspólnie z głównym progiem. Przechwytywanie jest wyzwalane tylko gdy sygnał przekroczy oba progi w odpowiedniej kolejności. Pierwszy próg uzbraja wyzwalacz natomiast drugi go uruchamia. Przykład przedstawiony poniżej pozwoli zilustrować jak to działa.

fig5aRysunek 5a: Zaszumiony sygnał z pojedynczym progiem wyzwalania.

Rozpatrując bardzo zaszumione sygnały – bardzo trudno jest wyzwolić stabilne przechwycenie sygnału wykorzystując standardowe wyzwalanie zboczem, ponieważ badany sygnał w jednym okresie kilkakrotnie przechodzi przez próg wyzwalania (czerwona linia na Rysunku nr 5a).

Jeśli przybliżone zostaną wybrane zaznaczone na zielono fragmenty przebiegu, okaże się jak można wykorzystać histerezę.

Na Rysunku nr 5b przedstawiono przybliżone fragmenty zaznaczone na zielono na Rysunku nr 5a. Dolna czerwona linia przedstawia oryginalny próg napięcia wyzwolenia natomiast górna czerwona linia stanowi drugi próg wyzwalania używany przez wyzwalanie z histerezą.

Napięcie sygnału rośnie poprzez niższy próg (1) i (2) uzbrajając wyzwalacz jednak nie aktywując go.

fig5bRysunek 5b: Zaszumiony sygnał – wyzwalanie z histerezą.

W punkcie (3) napięcie sygnału w końcu przekracza górny próg wyzwalania i uruchamia przechwytywanie. Po opadającej stronie sygnału w punkcie (4) i (5) wzrastające zbocza zakłócenia powodują ponowne przekroczenie górnego i dolnego progu, jednak w tym wypadku wszystko odbywa się w odwrotnej kolejności w związku z czym przechwytywanie nie zostaje ponownie wyzwolone. W ten sposób wyzwolenie przechwytywania następuje tylko w ściśle określonym punkcie, mimo istniejącego zaszumienia.

 

 

icon-window Wyzwalanie zakresem napięcia - Window trigger

fig5Rysunek 5: Wyzwalanie zakresem 

Wyzwalanie zakresem napięcia pozwala na wykrycie momentu w którym przebieg wchodzi lub opuszcza założony zakres napięć.Ten typ wyzwalania przydatny jest przy wykrywaniu przepięć i obniżeń napięcia w tym samym czasie.

Na Rysunku nr 5, 5 V-owe napięcie zasilania monitorowane jest z poziomem wyzwalania z zakresu od 4.5V do 5.5V . Pozwoli to na wykrycie zarówno spadku jak i wzrostu napięcia poza wskazane wartości zakresu.

 

icon-pulse-trig Wyzwalanie szerekością pulsu - Pulse width trigger

fig6Rysunek 6: Wyzwolenie szerokością impulsu.

Wyzwalanie szerokością pulsu pozwala na przechwytywanie sygnału tylko w momencie wykryciu pulsu o odpowiedniej szerokości. Taki tryb może być przydatny przy wykrywaniu rzadkich zdarzeń w synchronicznych sygnałach sterujących – jak np. WE – write enables, lub znajdowania ekstremalnych wartości w sygnałach modulowanych szerokością pulsu.

Aby uzyskać przebieg przedstawiony na Rysunku nr 6, wyzwolenie zostało skonfigurowane w następujący sposób: wyzwolenie szerokością pulsu, dodatniego, większego niż 70 ns. W ten sposób wśród ciągu pulsów o szerokości 50 ns wykryty został puls o szerokości 100 ns.

 

icon-interval-trig Wyzwalanie interwałem - Interval trigger

fig7Rysunek 7: Zagubione zbocza sygnału taktującego.

Wyzwalanie interwałem pomaga znaleźć zagubione zbocza sygnału taktującego.

Rysunek nr 7 przedstawia dwa przykłady 4 MHz sygnału taktującego z zagubionym jednym pulsem. Można by wykorzystać wyzwalanie szerokością pulsu, aby wykryć zbyt szeroki puls jak to pokazano na przebiegu z górnej części Rysunku nr 7  lub zbyt krótki puls jak to pokazano w dolnej części Rysunku nr 7.

Jednak wyzwalanie interwałem pozwala wykryć oba przypadki bez potrzeby zmiany ustawień wyzwalania. Konfigurując wyzwalanie interwałem na zbocze narastające, interwał większy niż 300 ns wykryte zostaną obie sytuacje. W przykładzie punkt wyzwolenia został ustawiony na pierwsze zbocze narastające występujące po dłuższej przerwie.

 

 

icon-window-dwell Wyzwalanie zakresem szerokości pulsu - Window pulse width trigger

fig8Rysunek 8: Windowed dwell trigger

Wyzwalanie w zakresie szerokości pulsu – jest kombinacją wyzwalania zakresem napięć i wyzwalania szerokością pulsu.

Wykrywany jest moment w którym sygnał wchodzi lub opuszcza określony zakres napięcia przez określony okres czasu.

Na Rysunku nr 8, sygnał o amplitudzie nominalnej ±700 mV okazjonalnie wzrasta lub opada poza ten zakres. Czas przebywania w tym zakresie ustawiony jest na “więcej niż 100 ns” w związku z czym tylko anormalnie szerokie pulsy wychodzące poza ten zakres są wykrywane.

 

icon-level-dropout Wyzwalanie spadkiem napięcia - Level dropout trigger

fig9Rysunek 9:  Level dropout trigger

Wyzwalanie spadkiem napięcia pozwala wykryć zbocze poprzedzone dłuższym odcinkiem czasu w którym nie występuje żadne zbocze.

Taki typ wyzwalania przydatny jest gdy przechwytywanie ma zostać wyzwolone na końcu dłuższego ciągu pulsów.

Rysunek nr 9 przedstawia ciąg pulsów w którym zbocza zwykle pojawiają się co 133 ns. Wyzwalanie spadkiem napięcia pozwoliło wykryć że w ciągu ostatnich 500 ns nie pojawiło się żadne zbocze narastające.

 

icon-window-dropout Wyzwalanie zakresem spadku napięcia - Window dropout trigger

fig10Rysunek 10: Window dropout trigger

Wyzwalanie zakresem poziomów spadku napięcia jest kombinacją wyzwalania zakresem i wyzwalania spadkiem napięcia. Wykrywany jest moment kiedy sygnał wchodzi w założony zakres napięć i pozostanie w nim przez określony czas. Ten typ wyzwalania  przydatny jest przy wykrywaniu sytuacji w której sygnał utknie na jakimś poziomie napięcia.

Aby uzyskać przebieg przedstawiony na Rysunku nr 10 – zastosowano następujące ustawienia: Zakres wyzwalania: od 600 mV do 800 mV.

Pierwszy puls został zignorowany, ponieważ sygnał wszedł w zadany przedział na bardzo krótko, pierwszy spadek napięcia również został zignorowany, ponieważ jego poziom zszedł poniżej zadany zakres, przechwytywanie zostało wyzwolone dopiero gdy sygnał pozostał w zadanym zakresie przez okres dłuższy niż 300 ns.

 

icon-logic Wyzwalanie warunkiem - Logic trigger

fig11Rysunek 11: Wyzwalanie warunkiem - Logic trigger

Wyzwalanie warunkiem – pomiar wyzwalany jest logiczną kombinacją warunków na 4 wejściach oscyloskopu: kanał A, kanał B, Ext i AuxIO.

Dostępne sposoby aktywacji stanu poszczególnych kanałów:

Kanały A i B -  poziomem napięcia lub zakres poziomów napięć;

Wejście Ext - poziomem napięcia z nastawialnym progiem;

Wejście AuxIO - poziomem napięć z stałym progiem (na poziomie TTL).

Na Rysunku nr 11 wyzwalenie zostało ustawione w momencie gdy sygnał w kanale A jest powyżej poziomu 0.0V a sygnał w kanale B poniżej poziomu 0.0V. Ustawiony warunek logiczny został spełniony w momencie czasu 0. Poza funkcją AND dostępne są również funkcje logiczne: OR, NOR, XOR i XNOR.

 

 

.: Jak konfigurować zaawansowane tryby wyzwalania? :.

PicoScope 6 pozwala uniknąć złożoności zaawansowanych trybów wyzwalania pomiaru do momentu w którym naprawdę jest to potrzebne. Najpierw zapoznamy się z kontrolką trybu i najprostszymi typami wyzwalania, zanim przejdziemy do bardziej zaawansowanych trybów.

 

Kontrolka trybu wyzwalania - Trigger mode control

fig12

Rysunek 12: Położenie kontrolki trybu wyzwalania

Kontrolka trybu wyzwalania na Rysunku nr 12 oznaczona czerwonym okręgiem określa czy oscyloskop czeka na ustawienia trybów wyzwalania, jeśli tak to jak ma się potem zachowywać. Tryby None i ETS nie są kompatybilne z zaawansowanymi typami wyzwalania. Jeśli wybierze się któryś wspomnianych trybów przycisk zaawansowanych typów wyzwalania będzie nieaktywny. Tryby Pojedynczy [Single], Powtarzający się [Repeat] i Automatyczny [Auto] działają jak w każdym innym oscyloskopie. Te tryby instruują oscyloskop w którym momencie wyzwolić przechwytywanie sygnału nie zależnie czy są proste czy zaawansowane typy wyzwalania. Dokładny opis tych trybów znajduje się w instrukcji użytkownika do oprogramowania PicoScope 6.

 

Standardowe kontrolki wyzwalania

Kontrolki Kanał, narastające zbocze, opadające zbocze, próg wyzwalania pozwala na ustawienie standardowego typu wyzwalania zboczem bez potrzeby otwierania okna ustawień zaawansowanych. Zaawansowani użytkownicy oscyloskopów rozpoznają te kontrolki bez problemu – pełny opis znajduje się w instrukcji użytkownika.

 

Przycisk zaawanowanych typów wyzwalania - Advanced Triggers button

fig13

Rysunek 13: Położenie przycisku Zaawansowanych typów wyzwalania.

Przycisk Zaawansowany typ wyzwalania pozwala na ustawieniw warunków dla zaawansowanych typów wyzwalania przechwytywania sygnału. Kliknij ten przycisk aby otworzyć okno zaawansowanych typów wyzwalania. Jeśli przycisk jest „wyszarzony” oznacza to iż używany jest tryb wyzwalania który nie jest kompatybilny z zawansowanymi typami wyzwalania. W takim wypadku należy zmienić tryb na jeden z poniższych Automatyczny [Auto], Powtarzający się [Repeat] lub Pojedynczy [Single].

 

Okno ustawień zaawansowanych typów wyzwalania - Advanced Triggers dialog

W tym oknie może ustawić wszystkie dostępne zaawansowane typy wyzwalania.

advancedtriggers

Lista typów wyzwalania - The trigger types list

Wybierz jeden z typów wyzwalania a po prawej stronie Okna pojawią się odpowiednie dostępne dla tego trybu opcje.

 

Opcje zaawanoswanych typów wyzwalania - The advanced trigger options

Opcje po prawej stronie okna dialogowego są różne w zależności od rodzaju wyzwalania wybranego z listy. W następnym rozdziale zostanie wyjaśnione w zwięzłej formie, które opcje mają zastosowanie do jakich rodzajów wyzwalania. 

 

.: Advanced Trigger Types :.

 

Wyzwalanie zboczem - Edge trigger

Wybierając ten typ wyzwalania ma się dostęp do tych samych ustawień co na pasku narzędzi w głównym oknie programu. Ten typ może być używany z każdym trybem wyzwalania łącznie z None i ETS. Kontrolka źródła [Source] pozwala wybrać źródło sygnału które będzie użyte przez oscyloskop jako wyzwalacz, można wybrać: kanał A, kanał B, wejście Ext lub wejście AuxIO. Kanały A i B mają możliwośc ustawienia progu wyzwalania, Ext jest zewnętrznym wejściem sygnału wyzwalającego i również ma możliwość ustawienia progu wyzwalania. AuxIO jest pomocniczym wejściem usytuowanym z tyłu oscyloskopu i ma ustawiony na stałe próg napięcia wyzwalania na poziome TTL. Kontrolka kierunku [Direction] pozwala ustawić którym zboczem ma być wyzwalane przechwytywanie, zboczem narastającym lub opodającym.

Kontrolka progu [Threshold] ustawia napięcie przy którym wyzwalane jest przechwytywanie.

 

Zaawansowena wyzwalanie zboczem - Advanced Edge Trigger

Ten typ posiada standardowe możliwości wyzwalania zboczem narastającym i opadającym, ale zawiera również możliwość wyzwalania zboczem narastającym lub opadającym co było już wspomniane wcześniej w tym artykule. Kierunek zbocza wyzwalania wybiera się kontrolką kierunku [Direction]. Kontrolka Histerezy [Hysteresis] ustawia odległość między dwoma progami wyzwalania w celu poprawy odporności na zakłócenia.

Inne kontroki są identyczne jak w standardowym wyzwalaniu zboczem. Ten typ oraz wszystkie wymienione niżej typy wyzwalanie nie są kompatybilne z trybem ETS.

 

Wyzwalanie zakresem - Window

Ten typ wyzwalania wykrywa czy sygnał wszedł lub wyszedł z zakresu napięcia zwanyego „oknem”.

Kontrolka kierunku [Direction] określa moment wyzwolenia przechwytywania – czy ma ono nastąpić przy wejściu w podany zakresem czy przy wyjściu z niego, bądź w obu przypadkach. Kontrolki Prógu 1 [Threshold 1] i Prógu 2 [Threshold 2] określają górną i dolną granicę zakresu (okna).

Wartości progów można w pisać w dowolnej kolejności – oprogramowanie samo wykryje który dana stanowi dolny a która górny próg napięcia.

 

Wyzwalanie szerokością pulsu - Pulse Width trigger

Ten typ wykrywa puls o określonej szerokości.

Kontrolka kierunku pulsu [Pulse direction] określa czy wyzwalanie ma następować na dodatnim czy ujemnym pulsie.

Kontrolka progu napięcia [Threshold] funkcjonuje w identyczny sposób jak przy standardowym wyzwalaniu zboczem.

Kontrolka warunków wyzwalania [Condition] określa czy wykryte mają zostać szersze czy wższe pulsy od wskazanego.

Można również określić dwie szerokości pulsu i wyzwalać przechwytywanie gdy szerokość pulsu mierzonego sygnału jest w bądź poza wskazanymi wartościami.

Większy niż [Greater than] - wyzwalanie na pulsach większych od wskazanego

Mniejszy niż [Less than] -  wyzwlanie na pulsach węższych od wskazanego. This is useful for finding glitches.

Kontrolka czasu [Time] określa szerokość pulsu dla warunków [Greater than] i [Less than].

W środku zakresu [Inside time range] -  wyzwalanie w przypadku pulsów szerszych niż [Time 1] ale węższych od [Time 2]. Jest to przydatna funkcja przy znajdowaniu pulsów spełniających maksymalną i minimalną specyfikowaną szerokość pulsu.

Poza zakresem [Outside time range] -  wyzwalanie w przypadku gdy pulsy są węższe niż [Time 1] lub szersze niż [Time 2]. Ta funkcja jest przydatna przy wykrywaniu pulsów naruszających specyfikowaną szerokość.

Kontrolki Time 1 i Time 2 określają minimalną i maksymalną szerokość pulsu dla warunków [Inside time range] i [Outside time range].

 

Wyzwalanie interwałem - Interval

Ten typ pozwala znajdować dwa następujące po sobie zbocza tego samego kierunku (narastającego lub opadającego) oddalone od siebie o określony interwał czasowy.

Kontrolka źródła [Source] i prógu [Threshold] spełniają tę samą rolę jak w typie standardowego wyzwalania zboczem.

Kontrokla [Starting edge] określa kierunek zbocza.

Następna kontrolka warunku [Condition] określa warunek wyzwolenia przechwytywania: ·

Większy niż [Greater than] – wyzwolenie następuje  w momencie gdy drugie zbocze pojawi się w czasie dłuższym niż [Time] po pojawieniu się pierwszego zbocza. Ten warunek jest użyteczny do wykrywania zagubionych zdarzeń czy przerwań w przebiegu zegarowym.

Mniejszy niż [Less than] - wyzwolenie następuje w momencie gdy drugie zbocze pojawi się w czasie krótszym niż [Time] po pojawieniu się pierwszego zbocza. Ten warunek jest użyteczny przy wykrywaniu naruszeń czasowych i fałszywych zboczy.

W środku zakresu [Inside time range] -  wyzwolenie następuje w momencie gdy drugie zbocze pojawi się w czasie dłuższym niż [Time 1] po pojawieniu się pierwszego zbocza lub krótszym niż [Time 2]. Ten warunek jest przydatny przy znajdowaniu zboczy w wąskim zakresie czasowym.

Poza zakresem [Outside time range] -  wyzwolenie następuje w momencie gdy drugie zbocze pojawi się w czasie krótszym niż [Time1] po pojawieniu się pierwszego zbocza lub dłuższym niż [Time 2]. Ten warunek jest przydatny przy znajdowaniu fałszywych zboczy nie spełniających założeń specyfikacji.

Kontrolki Time, Time 1 i Time 2 definiują interwał bądź przedział czasowy dla wyżej wskazanych warunków.

 

Wyzwalanie zakresem szerokości pulsu - Window Pulse Width

Wyzwalanie zakresem szerokości pulsu jest jest kombinacją wyzwalania zakresem napięcia i wyzwalania szerokością pulsu. Wykrywany jest moment kiedy sygnał wchodzi lub opuszcza określony zakres napięcia przez określoną długość czasu.

Kontrolka źródła (Source) funkcjonuje identycznie jak w standardowym typie wyzwalania zboczem.

Kontrolka (Dwell Location) określa czy sygnał ma być wykrywany w danym zakresie napięć (Dwell Inside) lub poza danym zakresem napięć (Dwell Outside) przez określoną długość czasu.

Kontrolki podstawy czasu (Time), (Time 1) i (Time 2) funkcjonują tak samo jak przy wyzwalaniu szerokością pulsu.

Kontrolki pierwszego progu (Threshold 1) i drugiego progu (Threshold 2) wyzwalania funkcjonują tak samo jak przy wyzwalaniu zakresem.

 

Wyzwalanie spadkiem napięcia - Level Dropout

Wyzwolenie przechwytywania następuje w momencie gdy napięcie sygnału pozostaje przez wskazany okres czasu po określonej stronie ustawionego progu napięcia (Threshold).

Kontrolki źródła (Source) i progu napięcia (Threshold) funkcjonują tak samo jak w przypadku standardowego wyzwalania zboczem.

Kontroka (Dropout) określa kiedy ma być wyzwalane przechwytywanie: w momencie gdy sygnał pozostaje powyżej (High), poniżej (Low) lub innym (Either) stanie w odniesieniu do ustawinego progu napięcia (Thredshold).

Kontrolka czasu (Time) określa czas zwłoki wyzwolenia po wykryciu ostatniego zbocza.

 

Wyzwalanie zakresem spadku napięcia - Window Dropout

Wyzwalanie zakresem spadku napięcia jest kombinacją wyzwalania zakresem i wyzwalania spadkiem napięcia. Ten typ wykrywa kiedy sygnał wejdzie w założony zakres napięć i pozostanie w nim przez określony czas.

Kontrolki źródła (Source), (Threshold 1) i (Threshold 2) działają tak samo jaka dla wyzwalania zakresem.

Kontrolki (Dropout) i (Time) działają tak samo jak dla typu wyzwalania spadkiem napięcia.

 

Wyzwalanie warunkiem - Logic trigger

fig14-1
a) Poziomem
fig14-2b) Zakresem
Rysunek Ustawienia dla kanału A lub B dla wyzwalania warunkiem.

Wyzwalanie odbywa się poprzez monitorowanie w tym samym czasie wszystkich wejść oscyloskopu - A, B, Ext I AuxIO  - sprawdzanie ich zgodności  z ustawionym poziomem lub zakresem poziomów wyzwalania i wyzwalania pomiaru w momencie gdy kombinacje wejść osiągną odpowiednie warunki.

Ten typ nie obsługuje wyzwalania zboczem: wszystkie kanały są albo kwalifikowane przez poziom lub zakres poziomów, w związku z czym monitor wyzwalania nie czeka na zbocze lecz działa w momencie wykrycia ustawionego poziomu napięcia. Kontrolki  Kanał A i Kanał B mają w stosunku wejść Ext I AuxIO więcej opcji Każdy kanałów ma możliwość ustawienia kwalifikacji.

W opcji kwalifikacji:
Poziomem (Level):  Kanał jest aktywny gdy sygnał jest poniżej (Below)  lub powyżej (Abow)  ustawionego progu napięcia (Threshold). Kontrolki kierunku (Direction) i progu (Threshold) funkcjonują tak samo jak przy wyzwalaniu zboczem.

Zakresem poziomów (Window): Kanał jest aktywny gdy sygnał jest "w" (Inside) zakresie lub "poza" (Outside) wskazanym zakresem napięć. Kontrolki kierunku (Direction), progu 1 (Threshold 1) i progu 2 (Threshold 2) funkcjonują tak samo jak przy wyzwalaniu zakresem napięć.

 

Kontrolki Wejścia Ext i AuxIO umożliwiają ustawienie tylko kwalifikacji poziomem.

Jeśli dany kanał ma być brany pod uwagę w warunku musi zostać włączony poprzez zaznaczenie checkboc'a (Used).  

Kontrolka (Logic) określa jaka kombinacja stanów na wejściach ma powodować wyzwolenie przechwytywania sygnału. Dostępnych jest 6 najbardziej podstawowych funkcji Boolean'owskich: AND, NAND, OR, NOR, XOR i XNOR.
Na przykład: Aby wyzwolić przechwytywanie w momencie w którym zadane warunki zostały spełnione na wszystkich kanałach – wybieramy AND, natomiast aby wyzwolić  przechwytywanie w momencie w którym warunki na żadnym z kanałów nie zostały spełnione – ustawiamy NOR.

 

Zaawansowane wyzwalanie dostępne jest w oscyloskopach:

  • PicoScope 2205
  • PicoScope 3424
  • PicoScope serii 4000
  • PicoScope serii 5000
  • PicoScope serii 6000

 * nie wszystkie typy wyzwalania dostępne są w w/w oscyloskopach. Należy sprawdzić dokładnie specyfikację modelu pod kątem obsługiwanych typów wyzwalania.

Kontakt Pico Polska

Adres:
ul. Heroldów 10B lokal nr 61
01-991 Warszawa

E-Mail:
info@picopolska.pl

Telefony:
+48 22 266 00 24
+48 533 676 868 (gsm)

O Pico Technology

Pico Technology jest firmą zajmującą się projektowaniem urządzeń pomiarowych i rejestrujących współpracujących z komputerami klasy PC już od ponad 25 lat. W roku 1991 firma zaprezentowała swoją pierwszą przystawkę pomiarową mieszczącą się we wtyczce LPT.